جان برامب لیت (John Bramblitt) نقاش نابینا

جان برامب لیت هنرمند امریکایی در سال ۱۹۷۱ به دنیا آمد . او در سال ۲۰۰۱ پس از یک تشنج صرع بینایی خود را بطور کامل از دست داد . نقاشی های برامب لیت احساس خود را از طریق بافت ها و ویسکوزیته ی رنگ های مختلف بیان می کنند .او از طریق خط بریل روی بطری ها و تویوب های رنگ آنها را تشخیص می دهد و برای ساخت رنگ جدید از دستورالعمل هایی که با نسبت های ثابت روی رنگ ها نوشته شده استفاده می کند .نقاشی های او بسیار خوب تر و بهتر از مردمی است که این روزها رشته نقاشی را بطور آکادمیک یا در آموزشگاه ها می گذرانند . آثار او احساسی را که از یک ذهن و رویا بیرون تراویده است را به ما انتقال می دهد . با اینکه او نابیناست ولی ما می توانیم خط های استوار و رنگ های قابل توجهی را در آثارش ببینیم . در واقع در تعداد کمی از آثارش مردم می توانند حدس بزنند که او نابیناست .

Cheeko 795
مصطفی روستا
mostafa.rousta@yahoo.com
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو