اَلِساندرو پاتوسو گرافیست و تصویرساز ایتالیایی است که استعداد بسیاری بخصوص در زمینه هنرهای ترکیبی و دیجیتال دارد . او از کودکی نقاشی را آغاز کرد و زمانی که تصویرسازی های کتاب “بیتلز ” آلن آلدریج را مشاهده کرد علاقه و استعداد درونی خود را کشف نمود و قدم در این رشته هنری نهاد ....

تبلیغات در مجله های چیکو