یک سبک نقاشی انتزاعی بود که از خطاهای بصری و دیگر جلوه های دیدمانی بهره گرفت . این سبک که در دهه ی 1960 در ایالات متحده پدیدار شد ، عموما از رنگ های درخشان و انتزاعات هندسی در هم فشرده استفاده می کرد و بر مد ، طراحی های تبلیغاتی و دیگر جنبه های فرهنگ همگانی دوره خود تاثیر زیادی داشته است ....

تبلیغات در مجله های چیکو