فردی فابریس عکاس امریکایی است که به خاطر عکس های که خلق کرده شهرت جهانی پیدا کرده است . او می گوید: که برای آنکه دین خود را به هنر و استادان دوره رنسانس به جا آورم دست به این نوع عکاسی زدم . ...

تبلیغات در مجله های چیکو